:::: MENU ::::

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

Gimnazjum nr 1
im. Ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLANUJEMY OTWARCIE NASTĘPUJĄCYCH KLAS:

A – (Klasa przygotowująca do egzaminu DSD) z poszerzonym programem nauczania matematyki W tej klasie wiodącym językiem obcym będzie język niemiecki realizowany w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Nauka kończy się bezpłatnym egzaminem DSD (Deutsches Sprachdiplom) na poziomie B1, sprawdzanym i ocenianym w Niemczech, w wyniku którego uczniowie otrzymują dyplom językowy. Jest to wspólne przedsięwzięcie federacji i krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Absolwenci naszego Gimnazjum mogą kontynuować naukę języka niemieckiego w ramach tego projektu w renomowanych krakowskich liceach. Uczniowie tej klasy uczestniczą w wymianie ze szkołą Anne Frank Schule z Frankfurtu nad Menem. Rozszerzony program nauczania matematyki realizowany jest w oparciu o istniejące programy. A -  grupa rekrutacyjna przygotowująca do egzaminu DSD + rozszerzony program nauczania matematyki j.niemiecki – 6 g. / j.angielski – 2 g.   B – Klasa matematyczno – przyrodnicza (innowacja pedagogiczna z matematyki, fizyki, biologii i chemii) Program tej klasy został opracowany na bazie już istniejącego programu klas matematycznych i poszerzony o zagadnienia i tematykę uzgodnioną z Instytutem Fizyki UJ. Uczniowie tej klasy będą brać udział w zajęciach laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ, w pokazach doświadczeń i wykładach w Instytucie Chemii UJ, ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz w spotkaniach w Instytucie Ochrony Przyrody PAN prowadzonych przez pracowników Instytutu. B - grupa ogólnodostępna - zwiększona liczba godzin matematyki, fizyki, biologii i chemii j.angielski – 3 g. / j.niemiecki – 2 g. lub j.hiszpański – 2 g.   C – Klasa matematyczna (innowacja pedagogiczna z matematyki, fizyki i informatyki) Program tej klasy powstał na bazie istniejących już klas matematycznych z autorskim programem opracowanym we współpracy z V LO przez nauczyciela informatyki naszego Gimnazjum. Celem programu jest: rozbudzanie zainteresowania naukami ścisłymi, wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych. C - grupa ogólnodostępna - zwiększona liczba godzin matematyki i informatyki j.angielski – 3 g. / j.niemiecki – 2 g. lub j.francuski – 2 g.   D – Klasa humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego (4 godziny tygodniowo) Klasa humanistyczna pod patronatem Państwowych Zbiorów Sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu oraz muzeum Historycznego Miasta Krakowa proponuje rozszerzony program historii i WOS-u a w klasie III wprowadzony zostanie język łaciński. Realizowana będzie również zwiększona liczba godzin języka angielskiego (4 godz. tygodniowo). D - grupa ogólnodostępna – humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania j.angielskiego j.angielski – 4 g. / j.francuski – 2 g. lub j.niemiecki – 2 g.   E i F – Klasa angielska ( grupa z rozszerzonym programem języka angielskiego) Uczniowie tej klasy realizować będą autorski program innowacje pedagogiczne z języka angielskiego, który będzie realizowany w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Aby uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności językowe, promować własne dziedzictwo kulturowe, poznawać zwyczaje innych narodów, corocznie organizujemy dla uczniów klasy II wymianę ze Szkołą w Sztokholmie. E - grupa ogólnodostępna - zwiększona liczba godzin języka angielskiego j.angielski – 5 g. / j.niemiecki – 2 g. lub j.hiszpański – 2 g. F - grupa ogólnodostępna - zwiększona liczba godzin języka angielskiego j.angielski – 5 g. / j.niemiecki – 2 g. lub j.francuski – 2 g.   Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) organy prowadzące gimnazja zostały zobowiązane do określenia  kryteriów naboru do klasy pierwszej ogólnodostępnej publicznego gimnazjum, które mają obowiązywać począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. W związku z powyższym Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę nr XXXIV/562/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Kryteria rekrutacyjne  określone w ww. Uchwale dotyczą kandydatów ubiegających się o przyjęcie do gimnazjum, które nie jest ich gimnazjum obwodowym. Poniżej umieszczono ww.
Uchwały Rady Miasta Krakowa oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942). Rozporządzenie określa m.in.  kryteria wraz z liczbą punktów, które są brane pod uwagę w przypadku rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych i oddziałów sportowych (zmiany w tym zakresie obowiązują począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017).