:::: MENU ::::

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

Gimnazjum nr 1
im. Ks. Stanisława Konarskiego
w Krakowie

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

ul. Bernardyńska 7, 31-069 Kraków

tel./fax 12/422 04 05

e-mail: gimnazjum_nr1@o2.pl

strona szkoły: www.gimnazjum1.krakow.pl

Dyrektor: mgr Mariusz Graniczka

Z-ca dyrektora: mgr Jolanta Kowalska

Szkoła: zatrudnia 56 nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, wśród nich wojewódzki ekspert przedmiotowy, doradca metodyczny języka polskiego Powiatowego Ośrodka Metodycznego oraz 8 egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło w naszym Gimnazjum 591 uczniów w 18 oddziałach (6 oddziałów – klasy pierwsze, 6 oddziałów – klasy II i 6 oddziałów – klasy III). Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzony do 6 oddziałów. Szkoła posiada: – Gabinet pedagoga szkolnego – współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 ul. Chmielowskiego 1 – Gabinet pomocy przedlekarskiej – Stołówkę „McSmak” – Kawiarenkę „Ziomek”

Pracownie szkolne: Młodzież może zgłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania korzystając z licznych pomocy naukowych oraz najnowocześniejszego, multimedialnego sprzętu audiowizualnego (rzutnik multimedialny, wizualizer, laptop), które znajdują się w pracowniach: matematycznej, biologicznej, chemicznej, fizycznej, polonistycznych, geograficznej, historycznej, muzycznej oraz informatycznej z dostępem do internetu, pracownia matematyczna, chemiczna, fizyczna dodatkowo tablice interaktywne. W szkole znajduje się również nowoczesna sala gimnastyczna.

Biblioteka: Uczniowie mogą korzystać z ponad 15 tysięcznego księgozbioru, który jest corocznie wzbogacany (dodatkowe informacje na stronie Gimnazjum – zakładka Biblioteka). W bibliotece znajdują się również komputery z dostępem do Internetu.

Godziny zajęć lekcyjnych: Wszystkie klasy rozpoczynają zajęcia od godziny 7:30, 8:20, 9:15, a kończą najpóźniej o godzinie 16:15. 

 

Historia i tradycja

Patronem Gimnazjum nr 1 – od początku istnienia szkoły tj. od ponad 138 lat – najpierw jako Żeńskiej Szkoły Miejskiej, później Szkoły Podstawowej nr 9 – jest ks. Stanisław Konarski. W swoim dziele poświęconym wychowaniu młodzieży pisał: „Dzieci bowiem zawsze zachowują takie obyczaje, taki sposób myślenia i postępowania jakimi nasiąkły już od lat najmłodszych słusznie przeto wnioskujecie, że wszystko zależy od roztropnego i przezornego wychowania”. Ta idea epoki Oświecenia – jakże aktualna i dzisiaj – przyświeca nam w pracy wychowawczej i edukacyjnej z uczniami. Tym, co szczególnie wyróżnia szkołę, jest ulokowanie jej u stóp Zamku Wawelskiego w sercu Królewskiego Miasta Krakowa. Nauka szkolna odbywa się od 1878 roku w tym samym zabytkowym budynku – w ostatnim okresie gruntownie zmodernizowanym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt audiowizualny, wielce pomocny w realizowaniu programu nauczania. „Podwawelska Jedynka” pretenduje do miana jednej z najlepszych szkół Krakowa, świadczą o tym m.in. wyniki konkursów przedmiotowych w ostatnich latach: laureaci – 122, finaliści – 320, dzięki wszechstronnemu przygotowaniu uczniów do kształcenia na poziomie szkoły średniej, dbając przy tym o wysoki poziom kultury swoich wychowanków. Pielęgnowanie tradycji tworzy więzi łączące naszych uczniów ze szkołą. Corocznie w Dniu Patrona Szkoły – 30.IX. – odbywają się uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych oraz Bieg Przełajowy. Uczniowie klas trzecich uczestniczą w Pierwszym Balu Gimnazjalisty – „małej studniówce”. Nasi absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia szkoły w pamiątkowym etui, a najlepsi spośród nich są wpisywani do „Złotej Księgi” i honorowani srebrną tarczą. Szkoła posiada monografię wydaną z okazji 120-lecia oraz Księgę Pamiątkową – istniejącą od XIX wieku – z wpisami wielu znamienitych osobistości. Uczniowie zobowiązani są do noszenia szkolnego stroju, który stanowi wyróżnik przynależności do naszej szkolnej społeczności. W ubiegłym roku szkolnym został wprowadzony do ceremoniału hymn szkoły „My Jedynacy” autorstwa: słowa – Bronisław Maj, muzyka – Grzegorz Turnau.  

Nauka

JĘZYKI OBCE: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski Zajęcia fakultatywne: język rosyjski, język łaciński, język chiński

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLANUJEMY OTWARCIE NASTĘPUJĄCYCH KLAS:

A – (Klasa przygotowująca do egzaminu DSD) z poszerzonym programem nauczania matematyki W tej klasie wiodącym językiem obcym będzie język niemiecki realizowany w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Nauka kończy się bezpłatnym egzaminem DSD (Deutsches Sprachdiplom) na poziomie B1, sprawdzanym i ocenianym w Niemczech, w wyniku którego uczniowie otrzymują dyplom językowy. Jest to wspólne przedsięwzięcie federacji i krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Absolwenci naszego Gimnazjum mogą kontynuować naukę języka niemieckiego w ramach tego projektu w renomowanych krakowskich liceach. Uczniowie tej klasy uczestniczą w wymianie ze szkołą Anne Frank Schule z Frankfurtu nad Menem. Rozszerzony program nauczania matematyki realizowany jest w oparciu o istniejące programy.

B – Klasa matematyczno – przyrodnicza (innowacja pedagogiczna z matematyki, fizyki, biologii i chemii) Program tej klasy został opracowany na bazie już istniejącego programu klas matematycznych i poszerzony o zagadnienia i tematykę uzgodnioną z Instytutem Fizyki UJ. Uczniowie tej klasy będą brać udział w zajęciach laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ, w pokazach doświadczeń i wykładach w Instytucie Chemii UJ, ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz w spotkaniach w Instytucie Ochrony Przyrody PAN prowadzonych przez pracowników Instytutu.

C – Klasa matematyczna (innowacja pedagogiczna z matematyki, fizyki i informatyki) Program tej klasy powstał na bazie istniejących już klas matematycznych z autorskim programem opracowanym we współpracy z V LO przez nauczyciela informatyki naszego Gimnazjum. Celem programu jest: rozbudzanie zainteresowania naukami ścisłymi, wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

D – Klasa humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego (4 godziny tygodniowo) Klasa humanistyczna pod patronatem Państwowych Zbiorów Sztuki Zamku Królewskiego na Wawelu oraz muzeum Historycznego Miasta Krakowa proponuje rozszerzony program historii i WOS-u a w klasie III wprowadzony zostanie język łaciński. Realizowana będzie również zwiększona liczba godzin języka angielskiego (4 godz. tygodniowo).

E i F – Klasa angielska ( grupa z rozszerzonym programem języka angielskiego) Uczniowie tej klasy realizować będą autorski program innowacje pedagogiczne z języka angielskiego, który będzie realizowany w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Aby uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności językowe, promować własne dziedzictwo kulturowe, poznawać zwyczaje innych narodów, corocznie organizujemy dla uczniów klasy II wymianę ze Szkołą w Sztokholmie.

 

Koła zainteresowań: Gimnazjaliści pragnący rozwijać swoje zainteresowania i talenty mogą uczestniczyć w zajęciach: – Chór szkolny – Koła polonistycznego – Koła historycznego – Koła matematycznego – Koła fizycznego – Koła chemicznego – Koła informatycznego – Koła teatralnego – Koła plastycznego – Szkolnego Koła „Caritas”

Sport i turystyka: Sport i turystyka to naturalne formy aktywności młodzieży. Służą one podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej, kształtowaniu cech charakteru oraz pokonywaniu własnych słabości. Te umiejętności rozwijane są w czasie zajęć wychowania fizycznego (3godziny tygodniowo + 1 godzina dodatkowa realizowana jest w formie wycieczek krajoznawczo-turystycznych w okolicach Krakowa i zajęciach SKS w tygodniu i w soboty). Zajęcia wf odbywają się na boisku KS „Nadwiślan” oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym – Plac Na Groblach. W ramach SKS-u zajęcia prowadzone są w następujących sekcjach: – Piłka koszykowa – Piłka siatkowa – Piłka ręczna – Piłka nożna – Tenis stołowy Szkoła bierze udział we wszystkich zawodach o Mistrzostwo Rejonu Śródmieście i Miasta Krakowa. Od 2003 roku corocznie zajmujemy 1 miejsce w rywalizacji sportowej gimnazjów dla Rejonu Kraków – Śródmieście. Organizujemy: – Otwarte Mistrzostwa Gimnazjum nr 1 w narciarstwie alpejskim – Kluszkowce – Narciarskie obozy zagraniczne – Francja, Włochy, Austria Opiekun SKKT organizuje liczne wycieczki: – Wycieczki zagraniczne (Francja, Włochy, Grecja, Czechy, Niemcy) – W sezonie turystycznym, w każdą sobotę i niedzielę młodzież uczestniczy w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych z cyklu „Poznajemy Kraków i okolice” – Coroczny wiosenny rajd szkolny im. Ewy Jagiełło – szlakami turystycznymi Polski Południowej. Jednymi z ważniejszych elementów w programie szkoły są: – Wycieczki śladami I i II Rzeczypospolitej: na Litwę, Ukrainę i Białoruś – Dwudniowy wyjazd na cmentarz Janowski i Łyczakowski we Lwowie – porządkowanie grobów. – Corocznie I klasy wyjeżdżają w październiku w okolicę nadmorską na dwutygodniowy wypoczynek w celu integracji.

Osiągnięcia: Nasi uczniowie z bardzo dobrymi wynikami zdają egzamin gimnazjalny, co potwierdzają publikowane rankingi szkół. Absolwenci Gimnazjum nr 1 są przyjmowani do najbardziej renomowanych szkół ponadgimnazjalnych Krakowa. Uczniowie naszego gimnazjum są laureatami i finalistami licznych Konkursów Przedmiotowych, takich jak: matematyczny, fizyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, polonistyczny, historyczny, języka angielskiego i języka niemieckiego, Wiem Więcej. Osiągają oni również sukcesy w innych ważnych konkursach: – Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów – Krakowski Wojewódzki Turniej Wiedzy „Zachować dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń – Renesans w Krakowie” – Konkurs Historyczny „Wawel Jagiellonów” – Konkursy recytatorskie i teatralne – Festiwal Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” – kilkakrotni laureaci: Zespół Muzyki Dawnej „Beani Cracovienses”

Uroczystości wpisane w tradycję szkoły: – Święto Patrona Szkoły – 30.IX. – Ślubowanie klas pierwszych – Bieg przełajowy w dniu Święta Patrona – Święto Niepodległości – 11.XI. – Jasełka – Koncert kolęd – Bal gimnazjalisty – styczeń/luty – Święto Konstytucji 3 Maja – Dzień Sportu – czerwiec

Nasza Szkoła w ostatnich latach miała zaszczyt gościć m.in. – Jego Eminencję Kardynała Franciszka Macharskiego – Profesora Wiktora Zina – Profesora Jerzego Chmiela – Prezydenta Miasta Krakowa – Józefa Lassotę – Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty – Jerzego Lackowskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty – Józefa Rostworowskiego – Leokadię Wyspiańską – synową Stanisława Wyspiańskiego – Arturo Mari – Adama Bujaka – Profesora Andrzeja Nowaka – Profesora Ryszarda Terleckiego – Profesora Michała Rożka – Jerzego Stuhra - Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego - Małopolskiego Kuratora Ośwaty – Aleksandra Palczewskiego - Panią Jadwigę Kaczorowską – Wdowę po Prezydencie RP na Uchodźstwie - Leszka Długosza - Adrienne Kormendy – Konsul Republiki Węgierskiej